بسته بندی شرینک پک تونلی

دستگاه شرینک پک تونلی

دستگاه شرینک پک تونلی ماشین های شرینک از حیث شکل مخزن حرارت دهی در دو دسته شرینک پک تونلی و شرینک پک کابینی طراحی می شوند. مدل شرینگ پک تونلی با اندازه بسیار بزرگتر و در مقیاس تولید زیاد و