سیم ارت شیرینگ پک

کاربرد سیم ارت چیست

ارت (Earth) به معنای زمین است و مقصود از سیم ارت، سیمی است که به زمین متصل می شود. این سیم از مهم ترین موارد ایمنی در صنایع برق محسوب می شود که خطرات ناشی از برق گرفتگی را کاهش