شرینگ پک گازی

دستگاه شرینگ پک دوگانه سوز

دستگاه شرینگ پک دوگانه سوز تقریبا ۹۵ درصد انرژی مصرفی یک دستگاه شرینک پک در کوره آن استفاده می شود. کوره محلی است که با تولید حرارت سبب جمع شدن نایلون شرینک شده تا دور محصول را احاطه کند و