نایلون شرینک پک

انتخاب درست عرض فیلم شرینک پک

انتخاب درست عرض فیلم شرینک پک احیانا برای مجموعه های کوچک و یا تولیدی هایی که تازه یک نمونه از دستگاه شرینک پک تهیه کرده باشند سوال اول این باشد که برای بسته بندی میزان عرض فیلم شرینک پک چقدر